15.5.09

AMPLIEM EN 1,5 MILIONS D'EUROS EL PRESSUPOST DELS AJUTS D'EMERGÈNCIA PER EVITAR DESNONAMENTS


Els ajuts personalitzats a l’allotjament són tant per a llars de lloguer com per a les que tenen una hipoteca. Aquesta mesura és una de les actuacions del Govern per donar suport a les famílies amb més dificultats davant la crisi. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui l’ordre d’ampliació del pressupost destinat a les subvencions per ajudar a pagar el lloguer o la hipoteca a les llars en situacions d’emergència i que estan a punt de ser desnonades per impossibilitat de pagar la renda o la quota d’amortització. L’ordre té un import d’1.500.000 euros que se sumen als 500.000 de la convocatòria inicial, que es va obrir el passat mes de febrer.

Els ajuts personalitzats a l’allotjament són ajuts a fons perdut, personalitzats i assistencials, per evitar la pèrdua de l'habitatge privat que constitueixi la residència habitual i permanent del sol·licitant i de la seva família. Estan destinats a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització de préstec hipotecari que reuneixin els requisits que preveu la convocatòria.

Per accedir a aquests ajuts, alguns dels requisits que es demanen són:

-Que els ingressos mensuals no siguin superiors a 2 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), és a dir, inferiors a 1.938 euros (segons les zones i les persones que hi viuen).


-Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita l'ajut.-La quantia de la renda de lloguer no ha de superar 900 euros mensuals.La quota d'amortització no ha de superar 1.000 euros mensuals.-La persona sol·licitant no pot ser propietària de cap altre habitatge ni ser titular d’un altre dret d'ús.


L'import màxim a atorgar és de 2.800 euros.

Podeu trobar més informació al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: ttp://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/inici.jsp?ComponentID=162719&SourcePageID=5370#2

Cal recordar que ja l’any passat, unes 1.133 famílies van poder continuar vivint en el seu habitatge gràcies a l’obtenció d’aquest ajut.


Any Llars beneficiàries Import destinat


2006 1.141 1,5 milions d'euros
2007 840 1,2 milions d'euros
2008 1.133 1,7 milions d’euros